VILKOR

 

Produktinformation
Varorna som presenteras på DOGVISIONs webbsida utgör DOGVISIONs ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på DOGVISIONs webbsida och i övriga publikationer har informationen på webbsidan företräde.

Generell information om produkterna på DOGVISIONs webbsida (innefattande information om en produkts egenskap och funktion) lämnas på respektive produktsida.

Priser och frakt
Aktuella priser på produkter lämnas på DOGVISIONs webbsida som uppdateras i realtid. Priserna anges i SEK och inkluderar moms.

DOGVISION äger rätt att ändra webbplatsens priser utan föregående avisering. Mellan DOGVISION och kund gäller på webbplatsen publicerat pris om inget annat särskilt överenskommits.

Frakt tillkommer på samtliga produkter förutom kurser, föreläsningar och workshops då dessa omfattas av en fysisk leverans med tillhörande kostnad.

 

Betalningsvillkor
Som kund är du medveten om och accepterar att genomförandet av ett köp på DOGVISIONs webbsida innebär ett betalningsansvar.

Betalning erläggs med kontokort utfärdat i Sverige genom direktbetalning via internetbank via STRIPE.

 

Beställning och orderbekräftelse
Genom att genomföra ett köp hos DOGVISION accepterar du dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder du dig att följa villkoren i sin helhet, samt godkänner behandling av dina personuppgifter enligt nedan.

Försäljning görs inte till omyndig eller beställare under 18 år.

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerad ”Ditt DOGVISION orderkvitto” där överskriften i mailet utgörs av “Tack för din beställning/order” via e-post. Denna mottagningsbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen och är även ditt kvitto för din beställning.

 

Kurser
Leverans av beställda kurser genomförs vid respektive aktivitet där datum, tid och övrig information är angiven på webbsidan. Vid ändring av kurstillfälle, exempelvis med anledning av sjukdom eller andra förhinder för genomförande, kommer du som kund som beställt kurs att informeras om alternativa datum för genomförande. Finner vi ingen lösning för alternativt genomförande kommer din beställning helt eller delvis att krediteras beroende på omfattningen av ändringarna av kurstillfällen. 

Inställd kurs

Vid en inställd kurs kommer deltagaren få hela kurssumman tillbaka betalat, sker detta genom banköverförning. Vi kommer därför behöva namnet på din bank och ditt kontonummer. Det kan ta upp till 5 bankdagar innan pengarna syns på ditt konto. 

Ångerrätt
Vid köp av varor från DOGVISION har du som konsument på sätt som lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp (ångerrätt). Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att till DOGVISION lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag du tog emot den beställda varan (ångerfristen).

Vill du använda dig av ångerrätten ska du som kund kontakta DOGVISION och ange beställningens ordernummer (Order #1234 (månad DD, ÅÅÅÅ)), via e-post till info@dogvision.se, varefter du kommer att motta vidare information.

 

Återtagande av anmälan efter ångerfristen

Efter att ångerfristen löpt ut kan du inte längre utnyttja din ångerrätt.

Med varaktigt studiehinder

Om skälet till att du återtar din anmälan eller avbryter en påbörjad kurs är varaktigt studiehinder, såsom egen eller närståendes sjukdom styrkt med läkarintyg, brand i det egna hemmet eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse betalar vi tillbaka deltagaravgiften för ännu inte utnyttjade delar av kursen. Normalt återbetalas inte kostnader för studiematerial.

Utan varaktigt studiehinder

Om du återtar din anmälan efter att ångerrätten förfallit utan att varaktigt studiehinder föreligger kan vi ta ut en administrationsavgift motsvarande de kostnader vi inte kan undvika till följd av din avanmälan och om kursen har påbörjats är du normalt skyldig att betala hela avgiften.

Om du återtar din anmälan senast 7 dagar före start får du normalt betala en administrationsavgift på 10 % av avgiften, dock lägst 100 kr. Om du återtar anmälan senare än 7 dagar före start, men innan dag för start, är administrationsavgiften halva deltagaravgiften. Om du avbryter en påbörjad kurs är du normalt skyldig att betala hela deltagaravgiften. 

Undantag från ovanstående kan göras utifrån varje enskilt fall och om vi t.ex. kan fylla din plats med en annan deltagare behöver du normalt inte betala något förutom en administrationsavgift om 100 kr. Vi strävar alltid efter att i så stor utsträckning som möjligt begränsa våra kostnader vid avanmälningar och försöker på så sätt minimera den avgift som vi har rätt att begära av dig enligt ovan.

Avanmälan av kursen sker genom att kontakta oss.

Återta anmälan till workshop/föreläsning

Om du har köpt en plats på en av våra workshops/föreläsningar kan vi dessvärre inte återta din anmälan. Men vi kan låta din plats övergå till en annan, det är därför din plikt som köpare att hitta en annan person som kan ta över din plats. Dock så har vi som oftast en reservlista så kontakta oss om du vill låta din plats övergå till en annan. 

 

Kurser
Du har möjlighet att ångra din order fram till 24 timmar innan utsatt tid för beställd kurs startdatum efter det sker ingen återbetalning.
Om avbeställning sker närmare än 7 dagar innan kursstart utgår en avbokningsavgift om 31% av kursavgiften. Återbetalning sker ej för påbörjad kurs. Avbeställning ska ske per e-post till info@dogvision.se.

 

Öppet köp
För varor ur DOGVISIONs ordinarie sortiment accepterar DOGVISION retur mot full återbetalning av det belopp som du betalat för varan i upp till 60 dagar efter fakturadatum. För att åberopa öppet köp får produkten inte vara öppnad, använd eller förstörd.

 

Reklamation
Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de ska, samt att de har förväntade egenskaper.

Önskar du göra gällande fel i beställd vara ska du inom skälig tid från att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts, kontakta DOGVISION.

En reklamation görs via mitt konto/orderhistorik på DOGVISIONs webbsida, där du skapar ett ärende för att erhålla ett returnummer. Syftet med returnumret är att underlätta identifikation och administration av återköpet. Notera att erhållande av ett returnummer inte innebär att reklamationen är godkänd. Varan ska därefter returneras till DOGVISION. Ditt returnummer är giltigt under 14 dagar, under vilken tid produkten bör ha kommit DOGVISION tillhanda.

När varan returnerats och reklamationen godkänts kompenserar DOGVISION dig i enlighet med reglerna i konsumentköplagen (1990:932) genom översändande av ny produkt eller genom att du återfår din betalning för produkten (inkl. eventuella övriga kostnader).

 

Retur
Returer (med anledning av utnyttjande av ångerrätt, på grund av reklamation eller öppet köp) bör återsändas i originalförpackning eller i annan för produkten lämplig förpackning, samt väl förpackade i av PostNord godkänt ytteremballage (exempelvis brun wellpappkartong). Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund.

Vid utnyttjande av ångerrätt, öppet köp samt reklamation står du för kostnaden för retur och du har ansvar för produkten till dess att den kommit DOGVISION tillhanda. Vid godkänd reklamation erhåller du dock ersättning för fraktkostnad.

Vid retur med av DOGVISION utsänd adresslapp (som erhålls vid kontakt med DOGVISION avseende ångerrätt) står DOGVISION risken för varan från det att du lämnar den på posten.

Returer skickas till följande adress:
DOGVISION
Bösarpsvägen 214-24

S-298 94 Linderöd

Sweden

 

Transportskador
Det är viktigt att du säkerställer att ditt paket är oskadat när du får det. Om ditt paket är skadat, kontakta DOGVISION. Eventuell transportskada ska anmälas omgående till DOGVISION via epost info@dogvision.se. Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart till DOGVISION enligt ovan.

 

Personuppgifter
Genom att godkänna Allmänna Försäljningsvillkor vid genomförandet av köp samtycker du till behandling av de personuppgifter du lämnar till DOGVISION enligt nedan.

DOGVISION är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till DOGVISION. Uppgifterna behandlas för att kunna administrera ditt köp och i syfte att fullgöra DOGVISIONs åtaganden gentemot dig som kund. Uppgifterna kan också komma att användas i marknadsföringssyfte via utskick av nyhetsbrev från DOGVISION. Du har som kund rätt att motsätta dig att dina personuppgifter används i marknadsföringssyfte. Anmälan om detta görs via epost till info@dogvision.se där du anger ditt angivna namn för kontot samt din registrerade e-postadress.

Dina uppgifter sparas inte under längre tid än vad som är tillåtet enligt personuppgiftslagen (1998:204). Du har rätt att en gång per år utan kostnad få besked om vilka av dina personuppgifter som behandlas. Om du vill ha sådan information så ska du lämna in en skriftlig begäran om detta till den adress som anges under ”Kontakta oss” nedan. Du kan när som helst ändra dina uppgifter (inklusive avbeställning av katalog och direktutskick) genom att logga in på vår webbsida med det användarnamn och lösenord som du tillsänts via e-post. Det går också bra att ringa DOGVISION på telefonnummer 076-0586850.

 

Immateriella rättigheter
Innehållet på DOGVISIONs webbsida ägs av DOGVISION. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från DOGVISION.

Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av DOGVISION.

 

Länkar till tredje parts webbsidor
Länkar på DOGVISIONs webbsida möjliggör för besökare att lämna DOGVISIONs webbsida. Länkade webbsidor kontrolleras inte alltid av DOGVISION och DOGVISION bär därför i dessa fall inget som helst ansvar för innehållet på dessa.

 

Tvist
En eventuell tvist kan hänvisas till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). DOGVISION har som policy att följa ARN:s rekommendationer.

 

Övrigt
DOGVISION kan inte hållas ansvarigt för olägenheter som uppstår på grund av omständigheter utanför DOGVISIONs kontroll, såsom krig, krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, extrema väderförhållanden, avbrott i allmänna förbindelser, allmän varubrist, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse.

DOGVISION förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser och produkterbjudanden utan föregående avisering. Sådana ändringar tillämpas dock inte på redan ingångna köpavtal.

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.

De uppgifter som lämnas på DOGVISIONs webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där som är direkt angivet. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges. DOGVISION förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa försäljningsvillkor.

 

Löptikar
Löptikar är välkomna på våra kurser, men måste bära tikskydd i våra hallar.
Detta innebär att det kan förekomma löptikar vid DOGVISION kurser.

 

Konsumentklagomål
Om din vara är felaktig är du alltid välkommen att kontakta DOGVISION. Du når oss på telefonnummer 073-669 65 87 eller via epost till info@dogvision.se

 

Kontakta oss
DOGVISION
Bösarpsvägen 214-24

S-298 94 Linderöd

Sweden

Du når oss på telefonnummer 073-669 65 87eller via epost till info@dogvision.se

Organisations nr 559342-6223 Spoltec Fastigheter AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välj din valuta
DKK Danska kronor